Экзамен

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Практично-орієнтований комплексний державний іспит із хірургічних хвороб з дитячою хірургією проводиться за розкладом Навчальної частини Донецького національного медичного університету ім. М.Горького.

Практично-орієнтований державний випускний іспит є другим етапом державної атестації випускників медичного факультету №2, що здійснюється відповідно Наказу МОЗ України № 53 від 31.01.2005 «Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних заставах Ш-IV рівнів акредитації за напрямом «Медицина» . Цей етап атестації проводиться після одержання результатів ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 2” з Центра ліцензування.

До складання практично-орієнтованого державного іспиту допускаються студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану та освітньо-професійної програми із спеціальності, незалежно від результату складання ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 2”.

За місяць до початку практично-орієнтованого державного іспиту наказом ректора формується державна екзаменаційна комісія (ДЕК) і секретаріат.

 

2.СТРУКТУРА ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО
ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ВИПУСКНИКІВ

Практично-орієнтований комплексний державний іспит складається з двох частин:

1)  безпосередня робота з хворими

2) демонстрація основних умінь і практичних навичок згідно Освітньо- кваліфікаційної характеристики (ОКХ) спеціаліста за спеціальністю 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія», 7.110105 «Медико-профілактична справа» з використанням фантомів, муляжів, навчально-наочних матеріалів, вирішення ситуаційних задач.

Тривалість складання студентами державного випускного екзамену з дисципліни повинна відповідати діючій нормативній базі.

Екзаменатори і члени ДЕК оцінюють уміння та навички студентів (перший і другий етапи) і результати оцінювання заносяться у відповідні Протоколи проведення й оцінювання першої і другої частини іспиту, форма яких визначена Наказом  № 53 (31-01.05) і наказом №260 від 17.05.2011 НМУ імені О.О. Богомольця. До таких протоколів відносяться (зразки додаються):

-Протокол №1 (оцінювання першої частини іспиту);
-Протокол №2 (оцінювання другої частини іспиту);
-Протокол №3 (оцінювання загального результату практично-орієнтованого державного іспиту);
-Протокол №4 (з присвоєння кваліфікації).

Результат практично-орієнтованого державного іспиту визначається:

-в балах (максимальна кількість балів — 200);

-оцінкою за традиційною шкалою («5» — «відмінно»; «4» — «добре»; «3» — «задовільно»; «2» — «незадовільно»);

-оцінкою ECTS (“A”, ”B”, ”C”, ”D”, ”Е”, ”FX”).

Оцінки виставляються на основі балів, зафіксованих у індивідуальних Протоколах №1, №2 та у Протоколі №3 проведення та оцінювання іспиту за такою шкалою відповідності:

-200-180 балів – «5»;

-179-140 балів – «4»;

-139-101 балів – «3»;

-нижче 100 балів – «2».

Максимальна оцінка в балах за кожне завдання, передбачене в Протоколах №1,2 визначається таким чином: для клінічних дисциплін 200 балів ділиться на 25 завдань і дорівнює 8 балів.

Виконання Типових задач діяльності та умінь, що перевіряються під час державного випускного іспиту і заносяться до Протоколів №1, 2 оцінюється балами для клінічних дисциплін:

-8 балів – виконано;

-6 балів – виконано з дрібними помилками;

-4 бали – виконано з грубими помилками;

-0 балів – не виконано.

 

3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ

Студент отримує в голови ДЕК направлення, у якому зазначені лікувальне відділення, палата, прізвище, ім’я і по батькові хворого,  направляється у відповідне відділення, де проводить обстеження хворого і відповідає біля ліжка хворого екзаменаторам та членам ДЕК.

Перша частина практично-орієнтованого комплексного
державного іспиту

Перший етап полягає в обстеженні хворих у присутності екзаменаторів і членів ДЕК. При цьому оцінюються уміння та навички кожного випускника проводити опитування та об’єктивне обстеження хворих, установлювати і обґрунтовувати попередній клінічний діагноз, визначати тактику лікування у разі захворювань згідно ОКХ за спеціальністю 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія», 7.110105 «Медико-профілактична справа». Екзаменатори і члени ДЕК оцінюють уміння та навички випускника і заносять оцінки до Протоколів проведення та оцінювання першої частини іспиту.

Другий етап першої частини практично-орієнтованого державного іспиту передбачає рішення ситуаційної задачі з інфекційних хвороб (формулювання діагнозу, його обґрунтування і призначення лікування). Оцінюють цей етап екзаменатори кафедри інфекційних хвороб у присутності членів ДЕК, оцінку у балах вносять до Протоколу №1 проведення та оцінювання першої частини іспиту з клінічних дисциплін.

Друга частина практично-орієнтованого комплексного
державного іспиту

Друга частина практично-орієнтованого державного іспиту полягає в оцінюванні у випускника рівня сформованості умінь та навичок, що не передбачає безпосередньої роботи з хворим.

Іспит проводиться у спеціально обладнаних навчальних приміщеннях і передбачає роботу з муляжами, фантомами, навчально-наочними матеріалами та  вирішення ситуаційних задач.

Друга частина іспиту включає:

1.  Оцінку навичок студентів діагностувати невідкладні стани і оказувати екстрену медичну допомогу (ситуаційні задачі 1 і 2), які студент отримує у екзаменаторів.

2. Оцінку результатів лабораторних і інструментальних досліджень при хірургічних та терапевтичних захворюваннях  (ситуаційні задачі 3 і 4), які студент отримує в конвертах.

3. Уміння студентів виконувати медичні маніпуляції. Контролюють 5 лікарських маніпуляцій з Переліку умінь і практичних навичок, затвердженого ЦМК хірургічних і терапевтичних дисциплін (додаток 1).

4. Оцінку вміння студентів діагностувати професійні захворювання (ситуаційна задача).

 

Оцінюють цю частину екзаменатори та члени ДЕК. Результати складання другої частини заносяться до Протоколу №2 проведення та оцінювання другої частини іспиту. Оцінки всіх етапів цієї частини іспиту у балах вносять до Протоколу №3 оцінювання загального результату практично-орієнтованого державного іспиту з клінічних дисциплін.

 

Для підготовки до практично-орієнтованого комплексного державного іспиту випускникам надається не менше 7 днів. Розклад складання практично-орієнтованого державного іспиту складають для групи студентів з 20 осіб.

Після завершення складання практично-орієнтованого комплексного державного іспиту проходить засідання ДЕК, на якому обговорюють результати, і голова ДЕК оголошує оцінки окремо по кожній екзаменаційній дисципліні.

Студенти, які не згідні з результатом практично-орієнтованого комплексного державного іспиту, мають право подати заяву голові ДЕК на апеляцію тільки у день іспиту.


ПЕРЕЛІК
умінь і практичних навичок, що виносяться на практично-орієнтований комплексний державний іспит 2014-2015
 року із хірургічних хвороб з дитячою хірургією

1. Виконання штучної вентиляції легень та проведення непрямого масажу серця

2. Зупинка зовнішньої кровотечі

3. Проведення катетеризації сечового міхура

4. Визначення групи крові

5. Пальцеве дослідження прямої кишки